Guided Tours
in den Nordwänden

Felbertal / Hintersee - Pinzgastier

Felbertal / Hintersee - Pinzgastier

12.46508285590823561506 47.18828964009374971056 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:11 25 0 0 0 0 Felbertal / Hintersee - Pinzgastier //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=25&cHash=bcc4391a2a126c59b229990e2cf0a0d9

Nordwände

Glockner Nordwandvarianten

Glockner Nordwandvarianten

12.69407913276370436506 47.07758114076560218564 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:08 24 0 0 0 0 Glockner Nordwandvarianten //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=24&cHash=12dfe7cf81b8b8a7345e663bee90be8d

Nordwände

Glockner Südwandwächter

Glockner Südwandwächter

12.68652603217776686506 47.07091727156625182715 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:08 23 0 0 0 0 Glockner Südwandwächter //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=23&cHash=7a31c3c789a69a26c8caa0f22fb9aeb8

Nordwände

Hoch Gasser Nordwand

Hoch Gasser Nordwand

12.52258941718753249006 47.15059522328481023123 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:04 19 0 0 0 0 Hoch Gasser Nordwand //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=19&cHash=58bb6c6158b6b07a04b1595a169d1f57

Nordwände

Hohes Fenster - Frossnitztal

Hohes Fenster - Frossnitztal

12.40191146918948561506 47.09417873502908946648 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:06 21 0 0 0 0 Hohes Fenster - Frossnitztal //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=21&cHash=c3ee6d3dcef36d64083f316d8a70e86e

Nordwände

Prijakt Nordrinne

Prijakt Nordrinne

12.71433517524417311506 46.91483861709358649250 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:05 20 0 0 0 0 Prijakt Nordrinne //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=20&cHash=4f3b4f32808b4598a5626febdb9d430b

Nordwände

Schrammacher Diagonale

Schrammacher Diagonale

11.63733169624026686506 47.03243759991767092288 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:11 26 0 0 0 0 Schrammacher Diagonale //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=26&cHash=5a111d60a2a8ee2a920abf702ffc835e

Nordwände

Sella Joch / Innerkoflerturm - Couloir Mistica

Sella Joch / Innerkoflerturm - Couloir Mistica

11.75869628974612624006 46.50971192440995594097 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:16 27 0 0 0 0 Sella Joch / Innerkoflerturm - Couloir Mistica //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=27&cHash=142ded68213b955fade9a0ef4f4586e3

Nordwände

Wildgall - Seltene Erden

Wildgall - Seltene Erden

12.13789627143557936506 46.90076565948285747254 zuletzt aktualisiert: 23.11.2017 19:07 22 0 0 0 0 Wildgall - Seltene Erden //maps.google.at/maps?q=%2B%2B /guided-trips/nordwaende?tx_ifwsgooglemap_showmap%5Baction%5D=show&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bcontroller%5D=Poi&tx_ifwsgooglemap_showmap%5Bpoi%5D=22&cHash=4bc262d16d94c7931a7ad45a06ccbb7d

Nordwände

Hoch Gasser Nordwand

Preis: € 750,00

 

Jetzt anmelden

HOCHGASSER

Prijakt Nordrinne

Preis: € 750,00

 

Jetzt anmelden

PRIJAKT

Hohes Fenster - Frossnitztal

Preis: € 690,00

 

Jetzt anmelden

HOHESFENSTER

Wildgall - Seltene Erden

Preis: € 820,00

 

Jetzt anmelden

WILDGALL

Glockner Südwandwächter

Preis: € 1.100,00

 

Jetzt anmelden

SUEDWANDWAECHTER

Glockner Nordwandvarianten

ab Stüdlhütte Preis: € 995,00

über Pasterze oder Hoffmannspitze: € 1.490,00

 

Jetzt anmelden

NORDWANDVARIANTEN

Felbertal / Hintersee - Pinzgastier

Preis: € 690,00

 

Jetzt anmelden

FELBERTAL

Schrammacher Diagonale

Preis: € 890,00

 

Jetzt anmelden

SCHRAMMACHER
SELLAJOCH